Promocje
Komplet Barber Zone bluza i spodnie
Komplet Barber Zone bluza i spodnie
558,00 zł 390,00 zł
Komplet Barber Zone t-shirt biały i spodnie
Komplet Barber Zone t-shirt biały i spodnie
398,00 zł 279,00 zł
Barber Mood set
Barber Mood set
629,00 zł 440,00 zł
Komplet "Love" różowy
Komplet "Love" różowy
548,00 zł 384,00 zł
szt.
Komplet Barber Zone t-shirt i spodnie czarne
Komplet Barber Zone t-shirt i spodnie czarne
398,00 zł 279,00 zł
Komplet "Love" brązowy UNISEX
Komplet "Love" brązowy UNISEX
548,00 zł 384,00 zł
Barber Life set
Barber Life set
558,00 zł 390,00 zł
Komplet Black Basic golf i spodnie
Komplet Black Basic golf i spodnie
498,00 zł 349,00 zł
Zwroty i reklamacje
 1. Rękojmia i reklamacje
  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad fizycznych i prawnych.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
  3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
  4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  5. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mailowy hairspawear@gmail.com. lub pisemnie na adres Sprzedawcy
  6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Klient w miarę możliwości powinien załączyć do reklamowanego towaru dowód jego zakupu – paragon.
  7. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
  8. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów w tym zakresie.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres hairspawear@gmail.com.
  4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 3. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu w drodze jednostronnego oświadczenia poprzez pismo wysłane e-mailem na adres hairspawear@gmail.com lub pisemnie na adres sprzedawcy wskazany w pkt I.3 Regulaminu.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient wyśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostawy towarów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o jego decyzji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy.
  7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

    Postanowienia końcowe
    1. Wszelka korespondencja a także towar zwracany lub reklamowany powinny być przesyłane na adres : HAIR SPA NO.27, ul. Rynek Nowomiejski 27, 87-100 Toruń.
    2. Klient może kontaktować się ze Sklepem także za pomocą poczty elektronicznej hairspawear@gmail.com.
    3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
    4. Regulamin udostępniany jest Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.
    5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony pavonada.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
    6. W zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu, w szczególności z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu oraz przyczyn technicznych.
    7. Klienci posiadający konta w Sklepie zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez e-mail podany podczas rejestracji na 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Dodatkowo brzmienie Regulaminu po zmianach będzie udostępnione na stronie internetowej Sklepu na 14 dni przed wejście w życie zmian.
    8. Klient ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulamin w nowym brzmieniu, jeżeli od czasu ostatniego logowania treść Regulaminu została zmieniona.
    9. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian w Regulaminie realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
    10. Regulamin obowiązuje od dnia 14 września 2017 roku.

 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

  Dane Sprzedawcy

  Miejscowość, data 
  Imię i nazwisko konsumenta 
  Adres zamieszkania

  Oświadczenie 
  o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

  Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia ..........dotyczącej towarów ........................ odebranych dnia ............... .zawartej w .....................

  Podpis Konsumenta

zwroty/wymiany prosimy wysyłać na adres:

salon Hair Spa no.27
ul.Rynek Nowomiejski 27
87-100 Toruń
880622159

 

Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl